Mokinių priėmimo sąlygos

 

Mokiniai į mokyklą priimami pagal gyvenamąją vietą, savivaldybės nustatytas jos teritorijos ribas. Ikimokyklinio ugdymo skyrių vaikai priimami iš Debeikių seniūnijoje esančių kaimų arba , esant laisvų vietų, ir iš kitų vietovių, tėvams (globėjams) pateikus prašymą, sveikatos pažymėjimą, asmens dokumento kopiją, pažymą apie šeimos sudėtį.

Mokiniai į mokyklą priimami tėvams( globėjams) pateikus prašymą, asmens ir išsilavinimo dokumentus, sveikatos pažymėjimą, pažymą apie šeimos sudėtį.

Į pirmą klasę vaikas priimamas, kai tais kalendoriniais metais jam sukanka 7 metai. Pradėti lankyti mokyklą vaikas gali anksčiau, tėvams prašant ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs ( nustato Anykščių PPT).

Priešmokyklinis ugdymas vaikui pradedamas teikti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau, tėvams prašant ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Mokinių ir vaikų priėmimas įforminamas mokyklos (teikėjo) ir mokinio ar tėvo( globėjo) rašytine sutartimi:

a) sutartį už vaiką iki 14m. sudaro tėvai(globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais;

b) vaikas nuo 14m. iki 16m. mokymo sutartį sudaro pats, turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;

c) jeigu vaikui 16m. ir daugiau, teikėjas sutartį sudaro su mokiniu.·

Sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi ir ugdymosi dienos.

Švietimo santykiai prasideda nuo pirmos mokymosi ar ugdymosi dienos.

Sutartys registruojamos Mokymo sutarčių registravimo knygoje.

Mokykloje naudojama sutarties forma tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.

Iš užsienio atvykę(grįžę) asmenys, jeigu yra tokių atvejų, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, į mokyklą priimami po to, kai mokykla atlieka jų užsienyje įgyto išsilavinimo programos dalies vertinimą. Esant reikalui, mokykla sudaro sąlygas mokiniui likviduoti mokymosi spragas ir atsiskaityti.

Mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui.jo pašalinimo klausimas suderinamas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Mokyklos direktorius kartu su rajono savivaldybės Tarybos įgaliota institucija, mokinio tėvams(globėjams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą.

Specialiųjų poreikių mokiniai, vaikai priimami į mokyklą ugdytis kartu su kitais mokiniais vaikais visiškos integracijos forma.

MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS

I. MOKINIO TEISĖS:

1. Teisė į informaciją:

1.1. Būti supažindintam su ugdymo planu .

1.2. Gauti informaciją apie visus su ugdymu susijusius klausimus.

1.3. Reguliariai gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą.

1.4. Profesinio informavimo taške (PIT) gauti informaciją apie švietimo sistemą, profesinio mokymo, aukštesniųjų ir aukštojo mokslo studijų programas, specialybių bei profesijų turinį, mokymosi galimybes kitų šalių mokyklose, įsidarbinimo galimybes Lietuvos darbo rinkoje.

1.5. Būti supažindintam su bibliotekos fondu (žodynais, žinynais, literatūra ir t.t. ), turimomis duomenų bazėmis, kompiuterinėmis programomis, CD ir DVD plokštelėmis.

1.6. Būti supažindintam su saugos reikalavimais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

1.7. Gauti informaciją apie pagalbą teikiančias institucijas.

2. Teisė į mokymąsi:

2.1. Turėti galimybę įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą.

2.2. Savanoriškai pasirinkti neformaliojo ugdymo būrelį.

2.3. Mokytis savitarpio pagarba ir bendradarbiavimu pagrįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.

2.4. Turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį (žr. Higienos normą HN-2011 bei Ugdymo planus) ir darbo vietą.

2.5. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo, mokymosi krūvių reguliavimo ir kitus klausimus, išsakyti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo gerinimo (Mokyklos taryboje, Seniūnų taryboje, klasės valandėlėse), gauti grįžtamąjį ryšį apie priimtus sprendimus bei pakeitimus.

2.6. Dalyvauti savivaldoje, turėti galimybę būti išrinktam į mokyklos ir šalies mokinių savivaldos institucijas.

3 . Teisė į pagalbą. Mokinys vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę gauti:

3.1. socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir medicininę pagalbą;

3.2.nemokamą maitinimą ir kitą socialinę pagalbą.

II. MOKINIO PAREIGOS.

Vaikas yra visuomenės narys ir, naudodamasis savo teisėmis, privalo laikytis nustatytų elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo, Mokyklos nuostatų, šių taisyklių ir kitų teisės aktų, gerbti kitų žmonių teises.

4. Mokinys privalo:

4.1. Pamokoje:

·        Nuolat lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų, praleidus pamokas pateikti pateisinančius dokumentus klasės vadovui. (žr. Lankomumo tvarką). Su dalyko mokytoju tartis dėl spragų šalinimo.

·        Gerbti mokytojus ir klasės draugus, laikytis priimtų elgesio normų. Pamokai vadovauja mokytojas. Mokinys privalo paklusti mokytojo teisėtai pareikštoms pastaboms.

·        Ateiti į pamokas laiku. Pavėlavus atsiprašyti ir paaiškinti vėlavimo priežastis.

·        Į pamokas ateiti švariai ir tvarkingai apsirengus, viršutinius drabužius paliekant drabužinėje, o į kūno kultūros pamokas atsinešti sportinę aprangą.

·        Papuošalai ir įvairūs aksesuarai nešiojami saikingai, jie neturi būti ryškūs, kelti pavojaus aplinkiniams.

·        Tinkamai pasiruošti kiekvienai pamokai, atsinešti visas darbui pamokoje reikalingas mokymosi priemones. Nepasiruošus pamokai, prieš pamoką apie tai pranešti mokytojui ir paaiškinti priežastį.

·        Visada atlikti namų darbus. Neatlikus namų darbų, prieš pamoką apie tai pranešti mokytojui ir paaiškinti priežastį.

·        Būti nusiteikusiam darbui: susikaupusiam, aktyviam, pagal savo gebėjimus besimokančiam, drausmingam, pagarbiai bendraujančiam su mokytojais ir bendraklasiais (neprasivardžiuoti, nesistumdyti, nesimušti, negrasinti kitiems, nevartoti necenzūrinių žodžių).

·        Gerbti kitų teisę mokytis: netriukšmauti, nereplikuoti, nemėtyti daiktų.

·        Išeiti iš pamokos, vaikščioti pamokoje galima tik esant būtinybei ir gavus mokytojo leidimą.

·        Atėjus į pamoką ir radus sugadintą inventorių, apie tai pranešti mokytojui, atlyginti žalą mokyklos bei teisės aktų nustatyta tvarka.

·        Po pamokos palikti tvarkingą darbo vietą.

·        Laikytis saugumo reikalavimų ir nustatytų elgesio kabinete taisyklių.

4.2. Tarpusavio santykiuose:

·        Gerbti save ir mokyklos bendruomenės narius: bendrauti mandagiai, neignoruoti, neapkalbėti, nežeminti kitų mokinių ir nesityčioti iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų dalykų, paklusti budėtojų reikalavimams.

·        Būti tolerantiškam ir gerbti kito asmens įsitikinimų, požiūrio, pomėgių, išvaizdos, elgesio individualumus.

·        Iškilusias problemas spręsti išsiaiškinant situaciją, nenaudojant fizinės jėgos, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų, pakviečiant budintį mokytoją, klasės vadovą, socialinį pedagogą, administracijos atstovą.

·        Būti nepakančiam nedoriems ir antivisuomeniniams poelgiams. Susidūrus su tokiu elgesiu informuoti klasės vadovą, mokytoją, administraciją.

·        Laikytis susitarimų ir vykdyti pareigas.

·        Atsakingai budėti mokykloje (7-10 kl.), segėti budėtojo kortelę.

·        Pagal susitarimus atsakingai budėti klasėje, drėkinti kempinę, pasirūpinti kreida ir kt.

·        Gerbti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario darbą.

·        Rūpintis savo ir kitų saugumu.

·        Mandagiai ir kultūringai sutikti mokyklos svečius, lankytojus, sveikintis, suteikti jiems informaciją, esant reikalui, juos palydėti.

4.3. Saugant mokyklos ir bendruomenės narių turtą bei aplinką:

·            Gerbti asmeninę ir kiekvieno bendruomenės nario nuosavybę, neimti ir nesisavinti kito asmens daiktų.

·            Tausoti vadovėlius ir kitas mokymuisi skirtas priemones.

·            Saugoti kabinetuose, aktų ir sporto salėse, valgykloje, bibliotekoje ir kitose patalpose esantį inventorių. Naudotis juo tik sutarus su mokytoju.

·            Palaikyti estetišką ir tvarkingą mokyklos aplinką: koridorius, klases, tualetus, sporto ir aktų sales, kiemą, žaidimų aikšteles (interjerą ir eksterjerą). Dalyvauti talkose.

4.4. Renginiuose:

·        Dalyvauti visuose mokyklos organizuojamuose renginiuose.

·        Į renginį ateiti laiku.

·        Prieš renginį išjungti mobilųjį telefoną ir juo nesinaudoti.

·        Per renginį elgtis drausmingai ir kultūringai: klausytis ir/ar stebėti programą, garsiai nereplikuoti ir nekomentuoti, nekelti triukšmo.

·        Per renginį nevaikščioti ir netrukdyti kitiems.

·        Iš renginio išeiti tik jam pasibaigus. Esant būtinybei išeiti anksčiau, tai padaryti labai tyliai, o jei renginys vyksta per pamokas, – tik išleidus dalyko mokytojui.

4.5. Valgykloje:

·        Elgtis kultūringai ir drausmingai, netriukšmauti, nesistumdyti.

·        Gerbti maistą, nemėtyti jo į šiukšliadėžes, ant grindų.

·        Pavalgius palikti tvarkingą valgymo vietą, indus nunešti į indų plovyklą.

·        Valgyti tik valgykloje, nesinešti maisto į koridorių ar klases.

·        Reaguoti į budinčių mokytojų ir mokinių pastabas.

4.6. Bibliotekoje:

·        Skaityklos knygas ir periodinius leidinius skaityti tik bibliotekos patalpose.

·        Laikytis tylos, netrukdyti kitiems.

·        Tausoti ir saugoti skaityklos spaudinius, negadinti inventoriaus.

·        Pastebėjus leidinį su defektu, pranešti bibliotekininkei.

·        Naudotis kompiuteriais tik mokomaisiais tikslais ir bibliotekininkei leidus.

·        Skaityklos patalpose nevalgyti, negerti, nesinaudoti mobiliuoju telefonu.

·        Baigus darbą, sutvarkyti darbo vietą.

4.7. Transporto priemonėse:

·        Gerbti vairuotoją, vykdyti teisėtus vairuotojo nurodymus bei laikytis autobuso tvarkos taisyklių.

·        Laikytis autobuso grafiko, nevėluoti.

·        Prisisegti saugos diržus, sėdėti savo vietoje.

·        Padėti jaunesniems įlipti, išlipti, prisisegti diržus.

5. Mokiniui draudžiama:

·            Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą.

·            Per pamokas naudotis mobiliuoju telefonu, mp3 grotuvu, ausinuku ir kitomis su mokymusi nesusijusiomis priemonėmis. Telefonai turi būti kuprinėse visai išjungti, o ne tik nutildytas garsas. Pažeidus draudimą ir įspėjus mokytojui, visos priemonės turi būti padėtos į kuprinę. Pakartotinai pažeidus draudimą, telefonas konfiskuojamas ir atiduodamas saugoti mokyklos direktoriui ir gražinamas tik tėvams ar globėjams.

·            Nesibaigus pamokoms, per pertraukas ir laisvas pamokas išeiti iš mokyklos nepranešus klasės vadovui, mokytojui, administracijai.

·            Valgyti pamokos metu.

·            Nesuderinus su administracija savavališkai kabinti stenduose informaciją.

·            Filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų kalbą be jų sutikimo.

·            Mokykloje sudarinėti turtinius sandorius (pirkti – parduoti), reketuoti, prašyti daiktų, pinigų.

·            Įsinešti į mokyklą ir demonstruoti garso įrašus ar leidinius, galinčius skatinti ir propaguoti terorizmą, rasizmą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją, žalingus įpročius.

·            Įsinešti į mokyklą alkoholinių gėrimų, narkotinių ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų, ginklų, aštrių daiktų, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ir kitų daiktų, galinčių pažeisti sveikatą.

·            Ateiti į mokyklą neblaiviam ar apsvaigusiam. Mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose, viešose vietose (prie autobuso stotelės, kultūros namų, parduotuvių, miestelio aikštėje ir kitose vietose) bei organizuojamuose renginiuose, išvykose rūkyti, vartoti kvaišalus, žaisti azartinius žaidimus, vartoti necenzūrinius žodžius, užsiimti kita draudžiama veikla.

Mokyklos patalpoje vaikščioti ir sėdėti pamokose su šiltais viršutiniais rūbais (striukėmis, paltais ir t.t.), dėvėti kepures, dėti ant galvos gobtuvus.

III. MOKINIO ATSAKOMYBĖ

6. Mokinys atsako:

6.1.Už savo poelgius, už Mokinio elgesio taisyklių ir Mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų laikymąsi.

6.2.Už padarytą žalą; jei mokinys nepilnametis, už sugadintus daiktus atsako jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Kitais atvejais padaryta žala atlyginama pagal Civilinio kodekso 6.275 p.)

IV. PREVENCINĖS IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

7. Mokytojo pokalbis su mokiniu, nesilaikančiu Mokinio elgesio taisyklių (nedrausmingas elgesys, nepagarba mokytojui ir kitiems bendruomenės nariams, blogas lankomumas, dažnas vėlavimas į pamokas, atsikalbinėjimas, necenzūrinių žodžių vartojimas ir kt.) bei klasės vadovo informavimas apie tai. Reikalui esant, klasės vadovas apie netinkamą mokinio elgesį informuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos vadovus.

8. Klasės vadovo pokalbiai su mokiniu apie jo elgesį ir Mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą ( tokių pokalbių gali būti iki 3, atsižvelgiant į konkrečią situaciją).

9. Socialinio pedagogo ir tėvų informavimas apie mokinio elgesio sunkumus bei galimų sprendimų paieška (vienas iš jų – konsultacijos su Vaiko gerovės komisija).

10. Mokinio konsultacijos su Vaiko gerovės komisija , rekomendacijų teikimas mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) ir elgesio korekcijos būdų numatymas.Su mokiniu dirbama individualiai ar grupėje.

11. Mokinio elgesiui nesikeičiant, mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame aptariamos taikytos prevencinės priemonės, jų veiksmingumas, Mokinio elgesio taisyklių nesilaikymas, ieškoma kitų galimų problemos sprendimo būdų.

12. Mokiniui ir toliau nesilaikant Mokinio elgesio taisyklių bei Mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų, jo elgesys svarstomas direkcinėje taryboje, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams) ir priimamos atitinkamos drausminimo priemonės (įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, o ypatingu atveju – sutarties su mokiniu nutraukimas).

13. Apie mokinį, neturintį 16 metų ir šiurkščiai pažeidinėjantį Mokinio elgesio taisykles, mokyklos administracija informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir Anykščių miesto savivaldybės administraciją.

 

Mokinių pavėžėjimas

1. Mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu 

 

2. Mokinių pavėžėjimas UAB "Autovelda" maršrutiniu autobusu.

Maršrutas: Anykščiai - Aknystos -Varkujai