Pradinis ugdymas

Tikslas. Skatinti kiekvieno mokinio pažangą, integruojant ugdymo turinį su praktine veikla, gyvenimiška patirtimi.

 Uždaviniai.

1. įgyvendinant  ugdymo turinį organizuoti integruotas pamokas, dienas ir kitas netradicines veiklas;

2. naudoti informacines technologijas, mokant saugiai su jomis elgtis;

3. plėtoti vaikų socialinius ir sunkumų įveikimo įgūdžius, įgyvendinant „Įveikiame kartu“ ir „Olweus“ programas ;

 

4.  gerinti mokinių skaitymo įgūdžius.

1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2018-2019 m.m.
1-4 kl. tvark. pamokų tavrkaraštis2018-2
Adobe Acrobat Document 379.6 KB

Tikslas. Skatinti kiekvieno mokinio pažangą, integruojant ugdymo turinį su praktine veikla, gyvenimiška patirtimi.

 Uždaviniai.

1. įgyvendinant  ugdymo turinį organizuoti integruotas pamokas, dienas ir kitas netradicines veiklas;

2. naudoti informacines technologijas, mokant saugiai su jomis elgtis;

3. plėtoti vaikų socialinius ir sunkumų įveikimo įgūdžius, įgyvendinant „Įveikiame kartu“ ir „Olweus“ programas ;

 

4.  gerinti mokinių skaitymo įgūdžius.

Ugdymo proceso trukmė.

1. Ugdymo(si) procesas skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

 Trimestrai

  • pirmas trimestras – rugsėjo 3  d.- lapkričio 30 d.; 
  • antras trimestras - gruodžio 3 d.- kovo 15 d.;
  • trečias trimestras – kovo 18 d. - birželio 21 d./birželio 5 d

 2. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.