Pradinis ugdymas

Tikslas. Skatinti kiekvieno mokinio pažangą, integruojant ugdymo turinį su praktine veikla, gyvenimiška patirtimi.

 Uždaviniai.

1. įgyvendinant  ugdymo turinį organizuoti integruotas pamokas, dienas ir kitas netradicines veiklas;

2. naudoti informacines technologijas, mokant saugiai su jomis elgtis;

3. plėtoti vaikų socialinius ir sunkumų įveikimo įgūdžius, įgyvendinant „Įveikiame kartu“ ir „Olweus“ programas ;

 

4.  gerinti mokinių skaitymo įgūdžius.

1-4 kl. tvark.pdf
Adobe Acrobat Document 208.9 KB
1-4 klasių UP.pdf
Adobe Acrobat Document 199.1 KB

Tikslas. Skatinti kiekvieno mokinio pažangą, integruojant ugdymo turinį su praktine veikla, gyvenimiška patirtimi.

 Uždaviniai.

1. įgyvendinant  ugdymo turinį organizuoti integruotas pamokas, dienas ir kitas netradicines veiklas;

2. naudoti informacines technologijas, mokant saugiai su jomis elgtis;

3. plėtoti vaikų socialinius ir sunkumų įveikimo įgūdžius, įgyvendinant „Įveikiame kartu“ ir „Olweus“ programas ;

 

4.  gerinti mokinių skaitymo įgūdžius.

Ugdymo proceso trukmė.

1. 2017–2018 mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų, 34 savaitės.

2. Ugdymo(si) procesas skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

2017–2018 mokslo metais: pirmas trimestras - rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.; antras trimestras - gruodžio 1 d. – kovo 9 d. ; trečias trimestras - kovo 12 d. – gegužės 31 d.;

 

3. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Atostogos

2017–2018 mokslo metai

Rudens atostogos

2017-10-30–2017-11-03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017-12-27–2018-01-03

Žiemos

2018-02-19–2018-02-21

Pavasario (Velykų) atostogos

2018-04-03–2018-04-06