Priešmokyklinis

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Vasaros atostogos

2019 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

Priešmokyklinio ugdymo programa 2018-2019 m.m.
gera Priesmokyklinio ugd. programa 2018-
Adobe Acrobat Document 287.3 KB
Svarbi informacija.pdf
Adobe Acrobat Document 151.4 KB

    Tikslas. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

    Uždaviniai.

      1.1. įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5–7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas priešmokyklinio ugdymo programoje įvardytas kompetencijas;

1.2. organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;

      1.3. pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis, tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį;

1.4. taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir vaiko sąveika grįstus metodus;

1.5. sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;

1.6. taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti;

1.7. užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, priešmokyklinio ugdymo pedagogo, tėvų (globėjų), kiekvieno ir visų mokyklos ar kito švietimo teikėjo darbuotojų, kitų Programą įgyvendinančių asmenų bendradarbiavimą.

2. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas.

      2.1. Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. birželio 7 d.;

 

       2.2. Priešmokyklinė ugdymo grupė dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo turinys priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams planuojamas 175 mokymosi dienoms. Ugdomoji veikla prasideda 8.00 val. ryto, baigiama 12 val.  Grupėje ugdosi 6 vaikai;