Vertinimas

 MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

 

1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie mokinių mokymosi pasiekimus:

1.1. mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, parengta vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256. (6 priedas);

1.2.  visų dalykų mokinių  pasiekimai vertinami pažymiu.

2. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka:

2.1. mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), nesutinkantys su pasiekimų įvertinimu (darbai raštu), gali pateikti apeliacinį prašymą mokyklos direktoriui ne vėliau kaip per 2  darbo dienas po pasiekimų įvertinimo paskelbimo;

2.2. mokykloje sudaroma apeliacinė komisija. Komisijos pirmininku skiriamas mokyklos direktorius arba jo pavaduotojas ugdymui, nariais (ne mažiau kaip 2) dalyko  mokytojai, išskyrus apeliaciją padavusių mokinių darbus vertinusius mokytojus;

2.3. direktorius, arba jo įgaliotas asmuo apeliantų prašymus su darbais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prašymo pateikimo įteikia apeliacinės komisijos pirmininkui;

2.4. mokinio darbą tikrina du komisijos nariai. Darbą tikrinęs komisijos narys įvertinimą užrašo darbo pabaigoje ir pasirašo. Komisijos pirmininkas išveda galutinį įvertinimą, jį įrašo po narių vertinimais ir pasirašo. Pakeitus darbo įvertinimą (pažymį), rašomas komentaras;

2.5. apeliacijos turi būti išnagrinėtos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po prašymo pateikimo;

2.6. dalyko apeliacinė komisija, baigusi darbą, surašo protokolą, kuris registruojamas vidaus dokumentų registracijos žurnale. Su protokolu supažindinamas mokinys tėvai (globėjai, rūpintojai);

 

2.7. jeigu įvertinimas nesutampa, tai dienyne koreguojamas pažymys, atsižvelgiant į komisijos nutarimą.

 

3. Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, prevencinė veikla.

Per mokslo metus dešimt ugdymo proceso dienų skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai pagal planą. (7 priedas)Namų krūvio paskirstymas.doc
Microsoft Word Document 57.5 KB